Металургия;
Фирма: ОЛОВНО-ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД 
Адрес:   Кърджали  6600   бул. България 127, П.К.37 телефон: 0361/64501 факс: 0361/61393; 62642
WEB страница:  http://www.ock-bg.com  e-mail:  ock@kardjali.com  
ОЛОВНО-ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД->3. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
3. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
През периода 1990 - 1999 година са решени основните екологични проблеми на дружеството чрез внедряване на високо ефективни пречиствателни съоражения, в които са инвестирани над 9 000 хил.DM.
С внедряването на немската обезпрашителна инсталация "БЕТ" , през 1992 год., пречистваща всички вентилационни и технологични газове, се елиминира замърсяването на гр.Кърджали и околността с олово от производствената дейност на "ОЦК"АД.
От 1995 год. функционира пречиствателна станция за промишлено-отпадните води на фирмата. Пречистените води отговарят по показатели на III-та категория повърхностно-течащи води, какъвто е и водоприемникът язовир "Студен кладенец".
Осъществява се вътрешен мониторинг, включително и автоматичен, на прах, серен двуокис, подпочвени и повърхностни води.
През 1997г МОСВ издаде положително решение по доклада за ОВОС на "ОЦК"АД, с което се разрешава по-нататъчната производствена дейност на дружеството.
Във връзка с откритата процедура за приватизация през 1998 г беше изготвен и приет от висшия съвет на МОСВ доклад "Стойностна оценка на нанесените щети върху околната среда от въздействието на производството на "ОЦК"АД", съдържащ план-програма за оздравителни мерки- ангажимент на държавата, които са насочени към преодоляване на последиците от т.н."минали замърсявания".
В инвестиционната програма на дружеството са включени проекти, които ще решет, все още наличните проблеми с депонираните на територията на фирмата полупродукти и наднормените емисии на серен двуокис.
В момента се работи по въвеждане на система за управление на околната среда, съгласно ISO 14 000, като допълнение на въведената вече система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9002.
Търсене:
Име на продукт/фирма:

Търсене само по име на фирма
Вид на фирмата:
Град:
Улица:
Бранш:
назад нагоре начало
търсене | нови фирми  | web поща |  web борсаза нас  | връзки |  коментари | контакти
Copyright ©1998-2005 BGCATALOG Ltd. All rights reserved.