Металургия;
Фирма: ОЛОВНО-ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД 
Адрес:   Кърджали  6600   бул. България 127, П.К.37 телефон: 0361/64501 факс: 0361/61393; 62642
WEB страница:  http://www.ock-bg.com  e-mail:  ock@kardjali.com  
ОЛОВНО-ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД->1. СУРОВИНИ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБИ
1. СУРОВИНИ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБИ
Основните суровини за "ОЦК" АД са цинков и оловен концентрат, получени от смлени и обогатени руди . Производството им се извършва в обогатителни фабрики на минните компании, опериращи оловно-цинкови мини.
Неефективнoстта и несигурността на производството на "Горубсо" АД, както и влошеното качество на произвежданите от тях концентрати, ни принуди да се ориентираме към доставки от внос. На практика в момента "ОЦК" закупува основните си суровини от световния пазар на концентрати. Предпочитани са доставките от мините в съседни страни, за които могат да се постигнат международните равнища на цените, но поради наличието на няколко металургични комбината в региона, количествата на концентратите са недостатъчни. Налага се закупуването на суровини от традиционни нетни износители на концентрати като Перу, Канада, Австралия и др., което обаче води до оскъпяване на суровините поради калкулирането на транспортни разходи.Практикува се и закупуването на концентрати от международни търговски компании, които предлагат отложено плащане и на практика финансират комбината.

Доставените суровини по години са отразени в таблица 1

години Цинков концентрат /тона/ Оловен концентрат /тона/
Внос Местно Общо Внос Местно Общо
1990 - 54 744 54 744 - 30 758 30 758
1991 632 44 743 45 375 - 21 537 21 537
1992 15 885 34 852 50 730 1 268 20 416 21 684
1993 20 304 30 526 50 830 6 253 26 517 32 770
1994 41 411 22 708 64 119 19 395 18 182 37 577
1995 46 818 17 424 64 242 21 299 15 620 36 919
1996 48 529 13 054 61 583 25 887 10 328 36 215
1997 52 219 10 428 62 647 25 690 10 585 36 275
1998 58 682 3 941 62 623 32 165 3 614 35 779
1999 58 095 331 58 426 32 345 22 32 367


Производството на основните продукти от тези суровини е показано в таблица 2

Години Производство на ОЛОВО /тона/ Производство на ЦИНК /тона/ Производство на СЯРНА КИСЕЛИНА /тона/
1990 27 145 25 546 46 330
1991 19 007 21 369 36 250
1992 20 970 21 957 36 516
1993 27 721 23 524 37 740
1994 30 233 26 295 45 596
1995 33 199 27 356 49 670
1996 33 992 26 955 46 495
1997 33 042 27 166 51 771
1998 32 926 27 335 48 927
1999 31 054 26 797 46 053


"ОЦК"АД, Кърджали е експортно ориентирано предприятие. Над 85% от произвежданата продукция е предназначена за износ. Основни външни пазари за продукцията на дружеството са Италия, Турция, Австрия, Румъния, Швейцария и др.
В следващата таблица са дадени продажбите на основните продукти в натура на външния и вътрешен пазар през годините:

Години Продажби на ОЛОВО /тона/ Продажби на ЦИНК /тона/ Продажби на СЯРНА КИСЕЛИНА /тона/
1990
в т.ч. за
външен пазар
вътрешен пазар
26 995

1 140
25 855
24 666

600
24 066
46 540

-
46 540
1991
в т.ч. за
външен пазар
вътрешен пазар
19 272

3 490
15 782
21 984

5 462
16 522
35 635

-
35 635
1992
в т.ч. за
външен пазар
вътрешен пазар
20 832

7 012
13 820
20 558

12 375
8 183
36 597

14 157
22 440
1993
в т.ч. за
външен пазар
вътрешен пазар
27 006

13 461
13 545
23 308

20 467
2 841
39 058

18 950
18 108
1994
в т.ч. за
външен пазар
вътрешен пазар
29 119

20 969
8 150
25 134

24 454
680
45 444

16 359
29 085
1995
в т.ч. за
външен пазар
вътрешен пазар
32 982

23 691
9 291
27 165

23 621
3 544
41 721

22 826
18 895
1996
в т.ч. за
външен пазар
вътрешен пазар
30 823

24 868
5 955
26 403

22 640
3 763
39 705

20 553
19 152
1997
в т.ч. за
външен пазар
вътрешен пазар
32 306

25 618
6 688
27 925

24 084
3 841
47 841

33 807
14 034
1998
в т.ч. за
външен пазар
вътрешен пазар
32 661

28 040
4 621
27 664

23 638
4 026
48 204

30 776
17 428
1999
в т.ч. за
външен пазар
вътрешен пазар
30 689

26 613
4 076
26 788

24 116
2 672
42 900

32 132
10 768


Цветните метали, в частност оловото и цинка се търгуват на организирани борси, най-голямата от които е Лондонската метална борса. Котировките на ЛМБ са определящи за световната търговия с цветни метали, т.е. оловото и цинкът се търгуват на пазар със световен обхват.
Кризата в Азия през 1997 г. се отрази изключително неблагоприятно върху цените на медта, оловото и цинка. От друга страна кризата в Русия и ниските темпове на икономически растеж в Европа също допринесоха за спадането на потреблението и цените.
Влошаването на конюнктурата на международните пазари на цинк и олово даде своето пряко отражение и върху финансовите резултати от дейността на дружеството.

Средногодишните цени на цинка и оловото на ЛМБ и постъпленията от продажби в дружеството са отразени в таблици 4 и 5.
Табл.4
Години Цинк на блок Олово на блок
1990 1520,27 820,67
1991 1115,67 558,59
1992 1239,88 541,12
1993 960,68 406,38
1994 998,28 549,01
1995 1031,49 630,95
1996 1025,48 774,31
1997 1316,60 624,18
1998 1024,49 528,63
1999 1076,37 502,62

Табл.5
Година Приходи от продажби /хил.лв/
1990 115 839
1991 605 274
1992 812 847
1993 1 388 912
1994 2 555 838
1995 3 729 161
1996 9 539 446
1997 97 567 512
1998 89 770 455
1999 90 801 деноминирани
Търсене:
Име на продукт/фирма:

Търсене само по име на фирма
Вид на фирмата:
Град:
Улица:
Бранш:
назад нагоре начало
търсене | нови фирми  | web поща |  web борсаза нас  | връзки |  коментари | контакти
Copyright ©1998-2005 BGCATALOG Ltd. All rights reserved.